Sammanfattning av IOGT-NTO-kongressen 2007

1. Öppnande med ministerbesök och ballonguppsläpp: Folkhälsominister Maria Larsson uttalade sig mycket positivt om IOGT-NTO och utnämnde UNF till Sveriges klokaste ungdomsrörelse. F.ö. kommer regeringen att satsa särskilt på barn till missbrukare. Dessa har 5 ggr så stor risk att själva bli missbrukare om de inte får det stöd de behöver. 260 milj/år kommer att satsas på barn och ungdom i tre år framåt. Vad gäller nätspriten, så har skattemyndigheten skickat ut 6~000 brev till de som handlat sprit på näten hittills (fram till början av juli). Efter hennes tal släpptes massor av blå och vita ballonger. Att de flesta landade i de stora trädens lövverk framkallade viss munterhet.

2. Öppnande av förhandlingarna: Sven-Olov Carlsson höll ett inledningsanförande och berättade att nu har IOGT-NTO 46000 medlemmar. Fram till nästa kongress ska vi försöka värva ytterligare minst 14000 medlemmar så att vi då har 60~000 medlemmar.

3. Till mötesordföranden valdes Gunilla Granqvist, Piteå, Birgitta Olli, Saltsjö-Boo, Ulf Persson, Nacka och Birgitta Dahl, Uppsala. Alla oerhört skickliga. Birgitta Dahl berättade att det var i SGU hon lärt sig mötesteknik. S-O Carlsson råkade säga ”fru talman” en gång när han fått ordet. Ordförandena turades om och satt två och två en halvdag i sänder. De assisterade varandra med talarlistan, propositionsordningar etc.

4. På torsdag var ett Jämställdhetsseminarium där bl a härskar- och främjartekniker beskrevs. Organisationen Vi unga fanns sedan med under hela kongressen för att studera jämställdheten under förhandlingarna: fördelning kvinnor och män i talarstolen, talartid mm. Vi får rapport till hösten. Fs förslag till Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete fick några kommentarer, mycket beröm och bifall. Fr.o.m 2010 och framåt ska 90 {c5b8e7a0f79591828f5bd094d443243b86d01f277c7dcfbcee677820e0fcdda6} av IOGT-NTO:s föreningsstyrelser, och alla styrelserna på övriga nivåer, ha en jämn könsfördelning, d.v.s minst 40 och högst 60 {c5b8e7a0f79591828f5bd094d443243b86d01f277c7dcfbcee677820e0fcdda6} av respektive kön. Varje år ska Internationella kvinnodagen 8/3 samt Internationella dagen mot våld mot kvinnor 25/11 uppmärksammas genom olika aktiviteter. Delrapport om 2 år, utvärderas om 4 år.

5. Mål och verksamhetsinriktning 2008-2009: Bland resultatmålen har en del redan nämnts (medlemsökning, jämställdhet). Inför målsättningen att rekrytera nya medlemmar så att det är totalt 60~000 IOGT-NTO-medlemmar 2009, visade det sig att Västerbotten ligger på andra plats tillsammans med Gotland betr antal nya medlemmar och hör till ”mönsterlänen” inför uppgiften att rekrytera tillräckligt många inför år 2009. Medan det återstår 18~519 nya medlemmar att rekrytera för Sthlms.distriktet återstår endast 128 för Västerbottensdistriktet och 10 för Dalarna. En fråga som väckte en del debatt var beslutet att utöka antalet utvecklingskonsulenter till nio, dvs. med ytterligare fyra. Samtidigt ska en ny regional struktur utvecklas där folkhögskolorna och NBV är aktiva parter i arbetet.

6. Angående medlemsavgifter: Nya medlemmar ska betala 50 kr första året och full avgift, dvs. 150 kr, första gången efter 12 månaders medlemskap. För varje medlem som betalat första årets avgift, 50 kr, erhåller distriktet 150 kr i ersättning från förbundet. Om förbundet stått för värvningskostnaden så utbetalas inte 150-kronan till distriktet. OBS! 50-kronan för nya medlemmar införs 1/1-08

7. Rambudget: Regionalt och lokalt stöd blir 22,3 milj 2008 och 23,3 milj 2009. 250-kronan kvarstår så att distrikten får 250 kr när den nye medlemmen erlagt ordinarie medlemsavgift. Utbetalas kvartalsvis.

8. Distriktens redovisning: Fs förslag om en central serviceavdelning som tar hand om distriktens redovisning, rapportering och uppföljning debatterades en hel del. Beslutet blev att förslaget skickas ut på remiss till distrikten före ställningstagande.

9. Motioner: 28 motioner hade inkommit. Här kommenteras några:
– Förslag att införa två språkrör avstyrktes
– Förslag till uppmuntran att använda Krav- och rättvisemärkt kaffe och te på kurser, utbildningar och andra arrangemang tillstyrktes.
– Substitutionsbehandling i preventivt syfte för missbrukare diskuterades ingående. Det hävdades att substituten ofta används som ersättning för heroin i berusningssyfte. Men av läkare föreskriven substitutionsbehandling med Subutex eller Metadon, för medicinskt bruk i avgiftningssyfte, tillstyrktes dock under förutsättning att substitutet tas bort fortast möjligt. Då kan den behandlade kvarstå som IOGT-NTO-medlem.
– Medlemslöftet: En motionär ifrågasatte om man kan dricka lättöl efter lättöl utan att bryta medlemslöftet eftersom man kan bli berusad av lättöl om man dricker mycket av det. Fs ansåg att alkoholpåverkan av lättöl inte gick att uppnå. Ett ombud yrkade att man bara skulle stryka passusen ”med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent”. Detta fick relativt stort gehör men avstyrktes slutligen av kongressen. (Frågan lär dyka upp vid fler kongresser)
– Stödmedlemskap utan nykterhetslöfte: Motionen avslogs utan debatt.
– Fördelning av medlemsavgiften: Granskningsutskottets föreslog ”att rekommendera samtliga IOGT-NTO-distrikt att en del av medlemsavgiften, på sätt som DÅM beslutar, återförs till verksamma föreningar”. Bifölls av kongressen.
– Ang. texten i sången Dusten: Motionären ansåg att texten var för nationalistisk och att man skulle utlysa en textskrivartävling: Motionen avslogs. Däremot beslöt kongressen att uppdra åt fs att se över texterna i Folkrörelsesångboken då där finns en del stötande texter. Anna Frejs gav bl.a. ”pedofilvarning” för en annan sång och en av stroferna där då ”13-årig prinsessa med elfenbenshy” i ”negerbyn” besjunges. (medhåll och applåder)

10. Förslag till stadgeändringar för IOGT-NTO, UNF och Junis: Stadgerevisionen syftade till att rensa ut onödiga stadgar och att modernisera språket. En strukturförändring har gjorts med kapitelindelning som underlättar orienteringen. Yrkessektioner tas bort. För medlemskap krävs ej längre namnunderskrift vilken underlättar medlemskap via nätet.

11. Vit jul: Inför nästa jul har en kampanj startats inom IOGT-NTO-rörelsen för att fler barn och ungdomar ska få uppleva en jul i alkoholfri miljö. Några av målen är att 2000 föräldrar ska ha skrivit kontrakt på en vit jul under perioden julafton, juldagen och annandagen och att fem riksdagsledamöter skall ha skrivit under på en vit jul. Vit Julkalendern är en skraplott, formgiven som en julkalender. Kostar 40 kr och ger 15 kr i försäljningsprovision. Läs mer på hemsidan; www.iogt.se/vitjul.

12. Gunnel Linné fick en välförtjänt Veteranmedalj under stående ovationer. Så stolta vi västerbottningar kände oss! Ytterligen två personer fick medalj.

13. Kongressuttalandet år 2007 hade rubriken Tydlig koppling mellan alkohol och hivsmitta. Där påpekas bl.a .att trots att både erfarenhet och forskning tydligt visar alkoholens roll vid smittspridning, så glöms detta samband oftast bort. Regeringen och andra aktörer inom området måste uppmärksamma problemen, både hemma i Sverige och i de utvecklingsländer som drabbats hårt av hiv/aids.

14. Kongressen år 2009 hålls i Göteborg, år 2011 blir det i Åre.

Läs mer på IOGT-NTO-rörelsens hemsida: Kongressrapportering – bilder och
inlägg!

Görel Lindahl, kongressombud för Västerbottens distrikt av IOGT-NTO år
2007.

Share on twitter Share on facebook

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00