Uttalande från Distriktsårsmötet

Inför det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 har Sverige chansen att lyfta fram särskilt viktiga frågor. I fjol fick EU-kommissionen en rapport framtagen av forskarna Peter Andersson och Ben Baumberg: ”Alkohol ur ett folkhälsoperspektiv i såväl medlemsstaterna som EU”. Författarna pekar på hur man enkelt kan åstadkomma stora förändringar som skulle reducera de enorma ekonomiska kostnader som alkoholbruket ger upphov till. De skulle också minska alkoholrelaterade medicinska skador, kriminalitet och annat mänskligt lidande.

Inför övertagandet av ordförandeskapet i EU:s ministerråd bör regeringen därför prioritera alkoholfrågan. I ovannämnda rapport framhålls några principer som reglerar alkoholmarknaden. De centrala rekommendationerna gäller skatteinstrumentet och införselkvoterna:

VIII.2. Medlemsstaterna bör kunna förbehålla sig rätten att använda skatteinstrumentet på ett flexibelt sätt för att kunna handskas med speciella problem och förutsättningar som vissa alkoholdrycker kan medföra. Det kan exempelvis gälla produkter som tydligt attraherar

VIII.3. Medlemsstater bör kunna förbehålla sig rätten att begränsa de egna införselkvoterna för att kunna bibehålla effekten av den inhemska skattepolitiken.

Det är sedan länge klarlagt att priset är det viktigaste instrumentet som står till förfogande om man vill styra alkoholkonsumtionen. Med de orimligt höga införselkvoter vi har idag, är det emellertid omöjligt att ens med prisinstrumentet föra en effektiv nationell alkoholpolitik.

Regeringen måste därför kraftfullt verka först och främst för att införselkvoterna av alkohol sänks radikalt. Sedan ska skatteinstrumentet användas på ett flexibelt sätt i enlighet med ovanstående rekommendationer.

Årsmötesuttalande för IOGT-NTO:s Västerbottensdistrikt 07-03-31

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00